Terms & Conditions

การยอมรับเงื่อนไข

 1. คุณยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ รวมถึงเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใดๆ ซึ่ง WP Flavor อาจเผยแพร่เป็นครั้งคราว (เรียกรวมกันว่า “เงื่อนไขการใช้งาน”) หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดที่มีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ และโปรดอย่าใช้สินค้าและบริการจากเว็บไซต์นี้
 2. WP Flavor อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานนี้ในบางเวลา การที่คุณเข้าถึงสินค้าหรือบริการของ WP Flavor นี้ต่อไป ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเข้าถึงและใช้ไซต์จะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน กฎ และหลักเกณฑ์ฉบับปัจจุบันที่ประกาศทางไซต์ ณ เวลาที่ใช้งานดังกล่าว โปรดตรวจสอบลิงก์ “เงื่อนไขใช้งาน” บนหน้าเว็บไซต์ designilpdpa.com เพื่อดูข้อกำหนดปัจจุบัน ณ ขณะนั้น ถ้าคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดๆ การอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้ไซต์นี้จะยุติลงโดยอัตโนมัติ 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. คุณสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของ WP Flavor ภายใต้เงื่อนไขที่คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน ข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานกับ WP Flavor และกฎหมาย WP Flavor ยังคงเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ของไซต์ และสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้อย่างชัดแจ้งตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ WP Flavor สามารถแก้ไข เปลี่ยนทดแทน หรือยุติการดำเนินการไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อใดก็ตาม ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ได้ โดยเป็นดุลยพินิจของ WP Flavor แต่เพียงผู้เดียว
 2. สินค้าและบริการทั้งหมดของ WP Flavor มีความคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ การใช้งานเนื้อหาของ WP Flavor โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายดังกล่าวและข้อกำหนดการใช้งานนี้ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก เผยแพร่ต่อ จัดทำเฟรม ลิงก์ ดาวน์โหลด ส่งผ่าน แก้ไข ดัดแปลง สร้างผลงานดัดแปลงจากต้นฉบับ เช่น ให้เช่า ให้ยืม จำหน่าย มอบหมาย แจกจ่าย แสดง จัดการแสดง ให้สิทธิ์ใช้งาน ให้สิทธิ์ใช้งานต่อ หรือย้อนกระบวนการผลิตไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ของ WP Flavor

เครื่องหมายการค้าของ WP Flavor

 1. ภายใต้วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ คำว่า “เครื่องหมายการค้า” จะหมายถึงกฎหมายจารีตประเพณีทั้งหมด หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โลโก้ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ชื่ออินเทอร์เน็ตโดเมน หรือการบอกในลักษณะอื่นใดถึงแหล่งที่มาสินค้าในขณะนี้หรือในอนาคตที่ใช้โดย WP Flavor
 2. ไม่มีส่วนใดที่ระบุไว้ในที่นี้จะมอบหรือจะถือว่ามอบสิทธิ์ให้คุณในการใช้เครื่องหมายการค้าของ WP Flavor เว้นแต่จะกล่าวไว้โดยชัดแจ้งตามเงื่อนไขการใช้งานนี้
 3. คุณตกลงว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ WP Flavor ในลักษณะที่อาจสร้างความเสื่อมเสีย ดูหมิ่น หรือส่งผลในทางลบกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือกับ WP Flavor
 4. คุณตกลงว่าจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้าน (เช่น ในการดำเนินการคดีทางกฎหมาย และอื่นๆ) หรือให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดก็ตามในการโต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องสมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้าของ WP Flavor หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่อ้างสิทธิ์โดย WP Flavor
 5. คุณตกลงว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ WP Flavor หรือเครื่องหมายนั้นในลักษณะอื่นใดก็ตาม รวมถึงคำสะกดไม่ถูกต้อง เป็นชื่อโดเมนหรือส่วนหนึ่งของชื่อโดเมน ไม่ว่าจะเป็นโดเมนระดับบนสุด หรือเป็นเมตาแท็ก คำสำคัญ หรือรหัสหรือข้อมูลการเขียนโปรแกรมอื่นๆ
 6. ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณต้องไม่เลือกใช้หรือใช้คำหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกับหรืออาจเกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าของ WP Flavor โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก WP Flavor
 7. คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้า WP Flavor โลโก้ ภาพ หรือภาพกราฟิกที่มีกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของ WP Flavor เพื่อลิงค์เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ WP Flavorโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WP Flavor ก่อน

ข้อมูลที่คุณให้

 1. WP Flavor จะใช้และปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อและอีเมล ให้เป็นไปตามคำแถลงความเป็นส่วนตัวของ WP Flavor ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาอ้างอิงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
 2. WP Flavor จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ยกเว้นในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย

ข้อจำกัด

 1. คุณตกลงว่าจะไม่:

  • เข้าร่วมการกระทำใดก็ตามที่จะถือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของ WP Flavor หรือบุคคลอื่น
  • ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดก็ตามที่ห้ามไว้โดยเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  • ละเมิดสิทธิ์ของ WP Flavor ของบุคคลอื่นๆ (รวมถึงสิทธิ์ของความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ) หรือใช้ในทางที่ผิด หมิ่นประมาท ล่วงละเมิด เฝ้าติดตาม หรือคุกคามผู้อื่น

เงื่อนไขการคืนเงิน (Refund)

 1. ในกรณีเปลี่ยนใจ (change of mind) สามารถติดต่อทีมงาน WP Flavor ผ่านระบบ Ticket เพื่อแจ้งเหตุผล สำหรับขอ refund ได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ซื้อ ( โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในส่วน fee ที่ไม่ได้คืนจาก Stripe )
 2. หากมีปัญหาในการใช้งาน (faulty product) สามารถติดต่อทีมงาน WP Flavor ผ่านระบบ Ticket เพื่อแจ้งปัญหาภายใน 14 วันนับจากที่ซื้อ และหากทาง WP Flavor ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จะทำการ refund ให้กับลูกค้า
 3. สำหรับเหตุผลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ทางทีม WP Flavor ขอสงวนสิทธิ์ไม่ refund ทุกกรณี

การรับประกัน ข้อสงวนสิทธิ์ และข้อปฏิเสธความรับผิด

 1. ในการใช้สินค้าและบริการของ WP Flavor นั้น คุณจะต้องแบกรับความเสี่ยงเอง สินค้าของเราเป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ WP Flavor ปฏิเสธโดยชัดแจ้งต่อการรับรองและรับประกันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายถึงคุณค่าการเป็นสินค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ และการไม่ละเมิด ตลอดจนการรับประกันอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย ภายในขอบเขตที่ไม่จำกัดเงื่อนไขข้างต้น